Stadgar

Antagna på Årsmötet i mars 2021

§ 1. Ändamål

Båtklubben är en allmännyttig ideell förening vars ändamål är att främja ett berikande och säkert båtliv samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.
Båtklubben skall även främja att medlemmarna, deras familjer och deras ungdomars kunskaper inom navigation, sjömanskap m.m. förbättras.

§ 2. Medlemskap

§ 2.1 Ansökan och antagning

Medlemskap kan erhållas av alla såvida inte beviljande av medlemskapet kan strida mot klubbens intressen eller ändamål. Ansökan om medlemskap görs till klubbens styrelse vilken beslutar om antagning av ny medlem.
När inträdesavgift och medlemsavgift är erlagda och kontrakt med klubben påskrivet påbörjas medlemskapet.

Det ankommer på styrelsen att pröva huruvida medlems båt kan anvisas förtöjnings- och/eller uppläggningsplats och om så är möjligt skall båten registreras. Medlem har endast möjlighet till en (1) båtplats. I mån av utrymme kan styrelsen anvisa plats för liten extra båt mot avgift.

§ 2.2 Medlemskategorier

Medlem är fysisk person med medlemskap. Medlem skall ha fyllt 15 år.

Familjemedlemmar kan registreras efter beslut av styrelsen och har rättighet att ta över medlemskap. Familjemedlem har varken rättigheter eller skyldigheter mot klubben.

Passiv medlem är en Medlem som inte har anvisad båtplats på klubben. Passiv medlem har samma rättigheter och skyldigheter som aktiv medlem, förutom plikt att gå vakt. Passiv medlem har förtur i platskön.

Hedersmedlem. Till hedersmedlem utser Årsmötet på styrelsens förslag den eller de medlemmar som på synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid.
Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.

§ 2.3 Medlems rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning i enlighet med klubbens föreskrifter.

§ 2.4 Medlems skyldigheter

Medlem har förbundit sig att följa klubbens stadgar och föreskrifter och övriga fattade beslut.
Medlem får inte utan styrelsens medgivande upplåta båtplatser till annan båtägare.
Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.
Medlem skall skaffa sig erforderlig kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad vakt- och arbetsplikt. Årsmötet beslutar om max antal pliktdagar.

§ 2.6 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§ 2.7 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av Föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem:

 • Motverkar klubbens syften
 • Skadar klubbens intressen
 • Inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 • Gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras

För beslut om uteslutning krävs minst 2/3 majoritet av de röstberättigande vid mötet.
Till möte där uteslutningsärende skall avgöras skall kallelse ske i stadgeenlig ordning och innehålla uppgift om att uteslutning av medlem skall behandlas.
Till medlem som uteslutningsärendet rör skall skriftlig motivering till förslaget bifogas kallelsen.
Medlem som uteslutits av Föreningsmöte kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del skall frågan tas upp till förnyad prövning på Föreningsmöte.

§ 3. Beslutande instanser

Båtklubbens beslutande instanser är Föreningsmöten såsom Årsmöte, Höstmöte eller Extramöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan Föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna Föreningsmöten.

§ 4. Verksamhetsår

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 3l december.

§ 5. Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av Årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på Föreningsmöte.

§ 6. Betalning

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas på det ursprungliga beloppet. Om påminnelsefakturan ej betalas i tid har styrelsen rätt att driva ärendet till inkasso.

§ 7. Föreningsmöten

§ 7.1 Antal möten

Förutom Årsmöte skall Höstmöte hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan Extramöte anordnas om behov uppkommer. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

§ 7.2 Kallelse

Kallelse till Föreningsmöte skall ske senast 14 dagar före möte via e-mail till den e-mailadress som medlemmen angivit. Kallelsen läggs även ut på klubbens hemsida.

§ 7.3 Förslag till dagordningspunkt/motion

Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på Årsmöte skall senast 1 februari skriftligen anmält detta till styrelsen med bifogad motivation.
Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på Höstmöte skall senast den 1 oktober skriftligen anmält detta till styrelsen med bifogad motivation
Rör föreslagen motion stadgeändring skall sådan senast 1 januari inkommit till Styrelsen för behandling på Årsmötet respektive 1 augusti för behandling på Höstmötet.

§ 7.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.
Vid Årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan, max antal pliktdagar, samtliga avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av styrelse, inklusive Ordförande och Kassör
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning

§ 7.5 Höstmöte

Höstmöte ska hållas före utgången av november månad.
Höstmötet beslutar om:

 • Ärenden som inte rimligen kan anstå till Årsmötet
 • Riktlinjer för nästkommande års verksamhetsplan
 • Riktlinjer för nästkommande års budget

§ 7.6 Extramöte

Extramöte hålls när styrelsen så anser erforderligt eller framställning därom görs av minst 1/3 av föreningens medlemmar eller om revisorerna så kräver.

§ 7.7 Rösträtt och beslut på Föreningsmöte

Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på Föreningsmöte.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten omröstning.
Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet. Vid omröstning som avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 7.8 Protokoll

Mötesprotokoll arkiveras efter justering enligt praxis.

§ 8. Styrelse och förvaltning

§ 8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen består av minst fyra ledamöter och dessa väljs av Årsmötet för en tid av två år. Valbara till styrelsen är endast de som är nominerade. Det eftersträvas att inte fler än hälften är nya i styrelsen.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång får styrelsen utse tillförordnad ledamot tills nästa Årsmöte. Antalet tillförordnade får inte överstiga 1.
Styrelsemedlemmar är befriade från arbets- och vaktplikt.

§ 8.2 Funktionärer

Medlemmar som har särskilda uppgifter i föreningen är funktionärer.
Dessa utses av styrelsen för lämplig tid.
Styrelsen beslutar om deras arbete helt eller delvis kan ersätta pliktdagar.

§ 8.3 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder så ofta som behovet är påkallat. Styrelsemötena skall vara protokollförda.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöterna är kallade och mer än hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de solidariskt ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:

 • Följa myndigheters regler om bland annat miljö, skatter, risk och säkerhet
 • Verkställa beslut fattade vid Föreningsmöten
 • Fördela arbetsuppgifter inom styrelsen och till funktionärer. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och beskrivas på hemsidan
 • Bereda ärenden inför Föreningsmöten och arrangera dessa
 • Representera klubben
 • Förvalta klubbens egendom och medel
 • Besluta om firmatecknare
 • Besluta om antagning av ny medlem
 • Besluta om Föreskrifter
 • Utarbeta förslag som skall beslutas på Föreningsmöten

Ordföranden leder styrelsens arbete, övervakar dessa stadgars efterlevnad samt tillser att fattade beslut verkställs.

§ 9. Revisor

Klubben skall revideras av minst två (2) revisorer, och dessa väljs av Årsmötet för en tid av två år. Valbar till revisor är endast den som är nominerad.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till Årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, verifikationer, inventarieförteckning, medlemsmatrikel och styrelseprotokoll skall tillhandahållas revisorerna senast en månad före Årsmötet eller till annat av revisorerna initierat möte.

§ 10. Valberedning

Valberedningen ska bestå av minst två (2) ledamöter som är fristående från styrelsen och dessa väljs på Årsmötet för en tid av två år. Valberedningens uppgift är att:

 • Lämna förslag till kandidater till de poster som är föremål för val
 • Motta nomineringar från klubbens medlemmar
 • Själv aktivt söka lämpliga kandidater
 • Vid föredragning på Årsmötet även presentera övriga kandidater

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelse till Årsmötet.

§ 11. Föreskrifter

Föreskrifter är en samling regler och bestämmelser gällande klubbens verksamhet.
Målsättningen med Föreskrifter för båtklubben är att öka förutsättningarna för klubben att nå sitt ändamål enligt §1, men även för att skydda klubbens och medlemmarnas tillgångar och medel samt säkra att klubben följer de lagar och regler som påläggs utifrån.
Alla föreskrifter skall vara tillgängliga för medlemmarna.
Förändringar träder i kraft 2 veckor efter de gjorts tillgängliga.

§ 12. Ändring av stadgar

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet av de röstberättigande vid mötet på två på varandra följande Föreningsmöten varav ett skall vara Årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13. Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på Föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet av de röstberättigande vid mötet på två möten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

Här är Stadgarna som PDF

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.